MASTER EN LITERATURA COMPARADA EUROPEA

El cuento europeo y España

02.- El exemplum y el milagro europeos

2.2.2.- Otros milagros de interés

2.2.2.4.- El Niño Jesús secuestrado

2.2.2.4.2.- Versiones españolas

2.2.2.4.2.2.- Miracles de la Verge Maria, nº 32

Fo una fembra que avie perdut son marit del qual avie un infant, qui molt amave.
Hon sesdevench que aquel infant fo pres em poder de sos enemichs e mes en una carcera.
E com la fembra o hoy dir plora molt e prega Santa María homilment e devota moltes vcgades, qui li plagues per la umilitat del seu Fiyl car, que li retes lo seu e quel li deliuras de pena e de preso.
E com aquesta agues feytes aquestes pregaries moltes vegades e ves que res no acabave, ela se nentra en una eglea en que ere la imaga de Santa María, e axi com ela estava davant la ymaga, ela li dix en axi: “O Verge beneyta, molt te yo pregada per lo desliurament del meu fiyl e encara no mas volguda hoyr; hon te clam merce encara, que tu dons encara la tua ajuda al meu fiyl, e si tu no u fas, axi com a mi lo meu fiyl es tolt, jot tolre lo teu Fiyl el tener ben gordat per lo meu fiyl.
E com ela ac aço dit, ela pres lo Fiyl de la ymaya e tenie en los seus brazs, e portal sen a la sua casa e envolcal en un drap de li bel e mes lo en la sua archa. E ach gran goyg per ço com cuydave aver bona peynora de son fiyl.
E en la segona nit la beneyta Santa María aparech al fiyl de la fembra, que ere pres en la carcera, e obri li la porta de la carçera, e trenca li les cadenes ab que el ere ligat, e dix li: “Fiyl, tu ten ves; e di a la tua mare quem rete lo meu Fiyl, pus yo li ret lo seu.
Pel que linfant se nana a la sua mare e conta li o e com lavie desliurat la Verge Santa María, pel que la mare ne fo fort alegra. E pres lo Fiyl de la ymaya dien en axi: “Gracies vos faz, Verge Santa María, com mavets retut lo meu fiyl e axi yo ret vos lo vostre.”